از قفس

در مرز نگاه من

 

از هرسو

دیوارها

بلند

دیوار‌ها چون نومیدی بلندست

آیا درون هر دیوار

سعادتی هست

وسعادتمندی

وحسادتی؟

که چشم اندازها

ازاین گونه

مشبک است

و دیوارها و نگاه

در دوردستهای نومیدی

دیدار می کنند

و آسمان زندانی‌ست

از بلور؟

الف.بامداد