فرود نافرجام خلبان دکتر سردار شهردار تهران از بلندای ریاست جمهوری