پراگ

دلم می‌خواست بپرم، یه دوری بزنم. اما نگاههای خیره مردمان قیچیِ هر بال و پریست.