پرویز تناولی

یکی دو سال پیش بود، اگر اشتباه نکنم برای مجله نافه، شاید هم روزنامه بهار؟ یادم نیست. یکی از همان نشریاتی که دیگر منتشر نمی‌شود. برای عکاسی و گفتگو با پرویز تناولی به خانه-کارگاهش رفتم، به همراه سما بابایی.
حرف تازه‌ای نیست، جز این ویدیو که با دیدنش تنم درد گرفت.
یاد آن روز و آن گفتگو افتادم. از میان عکس‌هایی که گرفتم، این پرتره را از پرویز تناولی بیش‌تر دوست داشتم.