شهریور ۱۳۹۲

نسیم وصل با ستاره ها – همایون و محمدرضا شجریان

عکسهایی از کنسرت این روزهای همایون شجریان. با اجرای آثار محمدجواد ضرابیان، “نسیم وصل” و “با ستاره‌ها” به رهبری بردیا کیارس.

و اجرای این شب میهمان ویژه‌ای چون محمدرضا شجریان داشت، که ایستاده چون دیگران به تشویق همایون و دیگر اعضای ارکستر پرداخت، تا اجرای جانانه‌ای از مرغ سحر را بشنویم.

به زودی در این مکان عکسهای مفصلی از کنسرت گروه پالت نصب خواهد شد!

گوش کن، شاید شب چیزی گفت
تـــــاریــکــی شــایـد رازی داشــت
بـعد از ایـن‌جـا شـاید بــاغـی بــود
شــهـری  شـــایـــد آوازی داشــت