مهر ۱۳۹۲

دیوار جان لنون ، پراگ

پراگ

دلم می‌خواست بپرم، یه دوری بزنم. اما نگاههای خیره مردمان قیچیِ هر بال و پریست.