گلفام خیام، ایزابل ویلانوئوا

شهریورماه بود و روزهای آخری که برای نمایشگاه عکس انجمن دیوان در فیلارمونی کُلن آلمان همراه با روزبه روزبهانی عکاسی می‌کردم.
سری به تمرین گلفام خیام و ایزابل ویلانوئوا زدیم و عکسهایی از اون روز:
Isabel-Villanueva-Golfam-Khayam

isabel villanueva Golfam khayam

isabel villanueva Golfam khayam

isabel villanueva Golfam khayam

isabel villanueva Golfam khayam

isabel villanueva Golfam khayam

isabel villanueva Golfam khayam

یک فریم دیگر از گلفام خیام که در نمایشگاه بود رو در کسوف گذاشتم.