عکسها دیگر شیء نیستند، تجربه هستند

استفان مایز از دوربین canon S-95 استفاده میکند.


این‌که دوربین
های دیجیتال به صورتی بنیادین عکاسی را تغییر دادهاند هم درست و هم کلیشه است. اما عده کمی میتوانند معنای دقیق این جمله را بیان کنند. استفان مایز مدیر «آژانس عکس VII» یکی از آن افراد است.

بر اساس استدلال او ظهور تکنولوژیهای دیجیتال، محتوای عکاسی را از یک تصویر ثابت به حالتی سیال تغییر داده‌اند. مرحلهای کوتاه که در آن عکس می‌گیریم همزمان با مرحلهای است که عکس‌ها را کنار می‌گذاریم. بنابراین به صورتی تناقض آمیز هرگز با آنها درگیر نمیشویم. عکسها بیش از آنکه سند یا مدرک باشند، درباره تجربه و اجتماع هستند و این چیز بدی نیست

مایز میگوید که «شیوهای که ما با تصویر مواجه میشویم تغییر میکندمجله Fortune در سپتامبر ۲۰۱۲ گزارش داد که ٪۱۰ همه عکسهایی که تا کنون گرفته شده، متعلق به‌ سال ۲۰۱۲ است. سایت Instagram کمتر از دو سال پس از راهاندازیاش به بیش از ۱۰۰ میلیون عضو رسید. اعضای Instagram که هر ثانیه یک نفر به آنها افزوده میشود، بیش از یک میلیارد عکس گرفتهاند. البته از آن سوی باید به فیسبوک نگاه کرد که هر روز ۲۵۰ میلیون عکس در آن بارگذاری میشود.

از نظر مایز مقایسه این نوع سیال عکاسی با حالت ثابت گذشته مانند آن است که ما یک اتومبیل را یک کالسکه بدون اسب بنامیم. ما تلاش داریم تا این نوع جدید را با مشخصات نوع قدیمی، به منظور فهم ظرفیتها و ویژگیهای جدید آن درک کنیم. سایت Wired گفتگویی را با مایز انجام داده است:

ادامه مطلب»